065-572455 / 9856001455

janajyoticampusbhimad@gmail.com

Bhimad-6, Tanahun

Gandaki Province, Nepal

6:00 AM - 4:00 PM

Sunday to Friday

जनज्योति क्याम्पस
भिमाद—६, तनहुँ
यस क्याम्पसले प्रदान गर्ने सेवाहरु र सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया
क्याम्पस वडापत्र–२०८०
क्र.स.प्रदान गरिने सेवाहरुआवश्यक कागजातहरु (सेवाग्राहीले पेश गर्नुपर्ने)सेवाग्राहीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासेवा दिने व्यक्ति तथा शाखालाग्ने शुल्क वा मूल्यलाग्ने समय
विद्यार्थी भर्ना- शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्कपत्र,चारित्रिक प्रमाणपत्र,
- २ प्रति पासपोर्ट साइजको फोटो
- वैयक्तिक विवरण,
- माइग्रेसन, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट,
- प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने,
- प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्ने,
- भर्ना हुन चाहेको विषय खुलाई
विद्यार्थी परामर्श एकाइबाट सिफारिस हुनुपर्ने,
- तोकिएको भर्ना शुल्क बुझाई भर्ना हुने
- सटिर्फिकेट,
– लेखा शाखा
– परीक्षा शाखा
– सम्बन्धित विभाग,
– विद्यार्थी परामर्श एकाई,
– स्नातक प्रथमवर्ष रु ७,९९०/–
– दोस्रो,तेस्रो र चौथो वर्ष
रु ५,२४०/–
सबै कागजात र प्रक्रिया पूरा भएमा ३० मिनेटमा
विद्यार्थी शुल्क बुझाउनेअन्तिम शुल्क तिरेको तथा भर्ना भएको रसिद,– शुल्क अभिलेख कार्ड पेश गर्ने
– हरेक महिनाको १० गते भित्र मसिक शुल्क बुझाउनु पर्नेछ ।
लेखा शाखा– स्नातक तह रु १५५०/-
– मासिक शुल्कमाअघिल्लो महिनाको शुल्क चालु महिनामा १० गतेभित्र बुझाउनु पर्नेछ। नबुझाएमा मासिक रु ५/- विलम्व शुल्क थप हुँदै जानेछ ।
१० मिनेट
क्याम्पस परिचयपत्र तथा पुस्तकालय कार्ड– भर्ना भएको प्रमाण (रसिद)
– १ प्रतिपासपोर्ट साइजको रङ्गिन फोटो
– पुस्तकालय शाखामा भर्ना रसिद बुझाउनु पर्ने
– १ प्रतिपासपोर्ट साइज फोटो
– पुस्तकालय
– प्रशासन
-आवश्यक कागज पुरा भएमा भर्ना भएको ५ दिनभित्र
छात्रवृत्ति सुविधाः जेहेन्दार, गरिव, अपाङ्गता, भौगोलिक विकटता, दलित जनजाति, आदिछात्रवृत्तिका लागिः श्रेणी प्राप्त गरेको लब्धाङ्कपत्र, परिचय पत्र योग्यता तथा भर्नाको प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकायको सिफारिसछात्रवृत्ति कोषबाट छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न चाहनेले तोकिएको मितिमा आवेदन गर्ने र अन्तर्वातामा सहभागी हुने,– प्रशासन शाखा
– परीक्षा शाखा
– लेखा शाखा
छात्रवृत्ति दरखास्त नलाग्नेछात्रवृत्तिका लागि अन्तर्वातापश्चात छनौट प्रक्रियामा १महिना लाग्ने
पुस्तकालय सुविधाक) पुस्तकालयमा पढ्न
– पुस्तकालय कार्ड
– आफूले पढ्न चाहेको पुस्तकको विवरण सहितको कागज
ख) पुस्तक १५ दिनकालागि लैजान सकिने त्यसपछि फिर्ता गर्नुपर्ने ,
क) पुस्तकालयमा पढ्नः
– सम्वन्धित वर्षमा भर्ना भएको रसिद पेश गर्नु पर्ने,
– पुस्तकालय कार्ड र आवश्यक पुस्तक पत्रपत्रिकाको विवरण पुस्तकालयमा बुझाउने,
– पुस्तक फिर्ता नगर्दासम्म कार्ड फिर्ता नपाइने,
ख) पुस्तक फिर्ता गर्नः
– पुस्तकालयमा पुस्तक बुझाउने
– पुस्तक ठिक छ छैन पुस्तकालयमा जाँच गराउने,
– पुस्तक ठिक भएमा आफ्नो कार्ड फिर्ता लिने
– पुस्तकालय नियमानुसारको शुल्क पुस्तकालयको सिफारिस अनुसार लेखा शाखामा बुझाउने
– लेखा शाखामा रकम बुझाएको प्रमाण पुस्तकालयमा पेश गर्ने र कार्ड फिर्ता लिने ,
पुस्तकालयपुस्तक हराएमा पुस्तकको प्रचलित मूल्य र जरिवाना वुझाउनु पर्ने जरिवाना प्रति पुस्तकको प्रतिदिन रु २ बुझाउनु पर्नेछ ।पुस्तकालयमा सम्वन्धित पुस्तक भएमा तत्काल सेवा उपलब्ध हुने,
पुस्तकालय सफाइआफूले पुस्तकालयमा कुनै पुस्तक तथा अन्य सामग्री फिर्ता गर्नु छैन/बाँकी छैन भन्ने निवेदन।– पुस्तकालयबाट Clearance form लिने – फर्ममा तोकिएको विवरण भरी प्रशासन,
लेखा र पुस्तकालयबाट सिफारिस लिने,
पुस्तकालय प्रमुखशुल्क नलाग्नेविवरण ठिक भएमा ३० मिनेट लाग्ने,
चारित्रिक प्रमाण पत्र लिने– तह उत्तीर्ण गरेको ट्रान्सक्रिप्टको प्रतिलिपि,
– २ प्रति अटो साइजको फोटो,
– यसभन्दा तल्लो तहको चारित्रिक प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
– प्रमाण पत्र शुल्क तिरेको रसिद
– पुस्तकालय क्लियरेन्स,
– पेश गरी सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणपत्र लिन सक्ने ,
– प्रमाणपत्रको लागि भर्नुपर्ने निवेदन फाराम भरी परीक्षा शाखामा बुझाउने
– उक्त निवेदनका साथ तोकिएको कागजात समावेश गरी क्याम्पस प्रशासनमा पेश गर्ने,
– परीक्षा शाखा
– प्रशासन शाखा
स्नातक तहका लागि रु ४,०००/-आवश्यक कागजात पुगेमा १ घण्टाभित्र
रजिस्ट्रेसन फर्म भर्ने– भर्ना भएको प्रमाण,
– सम्बन्धित फर्म भरी बुझाउने
– अघिल्लो तह उत्तीर्ण गरेको अलग संस्थाको
– Migration Certificate को सक्कल, ट्रान्स्क्रिप्ट, चारित्रिक प्रमाण पत्र, नागरिकताको साथै राखी लेखा शाखाबाट तोकिएको फर्म भरी परीक्षा शाखामा बुझाउने,
– भर्ना भएको प्रमाण देखाई लेखा शाखाबाट फर्म लिनु पर्ने
– रजिस्ट्रेसन फाराम भरी परीक्षा शाखामा बुझाउने
– परीक्षा शाखा
– लेखा शाखा
त्रि.वि. तर्फ स्नातकतह १०००/- (तोकिएबमोजिम)आवश्यक विवरण ठिक भएमा १० मिनेट
परीक्षाफर्म भर्ने– सम्पूर्ण शुल्क बुझाएको प्रमाण
– पासपोर्ट साइजको २ प्रतिफोटो
– उपस्थिति र आन्तरिक परीक्षामा समावेश भएको भनी क्याम्पसले दिएको प्रमाण,
– परीक्षा शाखाबाट फर्म लिने
– फर्म भर्ने र परीक्षा शाखामा
रुजु गराउने
– ठिक भएमाफर्म
परीक्षा शाखामा बुझाउन
– परीक्षा शाखा
– लेखा शाखा
स्नातकः रु...............
(संकाय र विषयअनुसार फरक पर्नेछ )
आवश्यक विवरण ठिक भएमा १० मिनेट
१०कम्प्युटर केन्द्र प्रयोगकम्प्युटर प्रयोग गर्न चाहने नियमित विद्यार्थीले परिचयपत्र बनाउनु पर्ने– केन्द्रमा गई नाम दर्ता गराउने
– केन्द्र व्यवस्थापकलाई परिचयपत्र बुझाउने,
– केन्द्र व्यवस्थापकले तोकेको समयमा केन्द्र प्रवेश गर्न दिने ,
कम्प्युटर केन्द्र-पालो अनुसार
११सिफारिस पत्रकस्तो सिफारिस लिन चाहेको हो त्यो विषय ठिक हो भनी पुष्ट्याई गर्ने कागजहरु सहितको निवेदनपत्र– सिफारिस गराउन चाहेको विवरण खुलाई
क्याम्पसले तयार पारेको निवेदनपत्र भरी प्रशासन शाखामा बुझाउने
– निवेदनको व्यहोरा ठिक छ छैन जाँच गरी प्रशासन शाखाले क्याम्पस प्रमुख समक्ष बुझाउने,
– प्रमुखको आदेश बमोजिम सिफारिस तयार पार्ने,
प्रशासन शाखा– अन्य सिफारिस दस्तुर रु १००/-
– अन्तर्राष्ट्रिय देश क्षेत्रसँग
सम्बन्धित रु ५००/-
३० मिनेट
१२लब्धाङ्कपत्र प्राप्तिपरीक्षा प्रवेश पत्रपरीक्षा शाखाशुल्क नलाग्ने५ मिनेट
१३हल भाडाविवरण खुलेको निवेदनप्रशासन शाखासेमिनार हल सामान्यकार्यक्रम रु ३,०००/- कार्यक्रमको प्रकृती अनुसार रु ६,०००/-५ मिनेट